top of page

Vedtekter Svolvær kunstforening

§1 selskapsform og medlemskap
Svolvær kunstforening er en selveiende, ideell stiftelse som er dannet av interesserte
enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner.
Stiftelsens økonomi er basert på leieinntekter, offentlige, halvoffentlige og privat støtte samt
frivillig medlemskap. Kontingentsatsene fastsettes av årsmøtet. Medlemmene hefter ikke for
stiftelsens gjeld.


§2 formål
Svolvær kunstforening har til formål å drive et galleri i Svolvær for kunstnere
og kunsthåndverkere, samt fremme interesse og forståelse hos publikum for god bildene kunst
og kunsthåndverk. Blant annet gjennom utstillinger og lignende.


§ 3 årsmøte
Årsmøte er stiftelsens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Medlemmene innkalles til årsmøtet av styret med minst tre ukers varsel. 
Alle møtende medlemmer som er innmeldt før 1 april og har betalt årskontingenten, har
stemmerett på årsmøtet og er valgbare. Hvert medlem har en stemme. 
Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall (se unntak §§ 7 og 9). Ved stemmelikhet
gjør leders stemme utslaget, unntatt ved valg som i så fall avgjøres ved loddtrekning.


§ 4 årsmøtets myndighet og gjøremål
Årsmøtet skal våke over at stiftelsen blir drevet etter sitt formål i samsvar med gjeldende
lover, vedtekter og vedtak samt vilkårene for offentlig støtte.
Særlig skal årsmøtet: 


1. godkjenne årsmeldingen
2. godkjenne regnskapet for siste kalenderår
3. godkjenne styrets forslag til budsjett
4. godkjenne styrets forslag til arbeidsplan
5. velge styret med vara
6. velge styrets leder og nestleder
7. velge revisor  (se § 6)
8. oppnevne valgkomité på 2 medlemmer med en vara
9. behandle andre saker som styret legger frem, herunder spørsmålet om kontingent  

     
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet styret senest 1 april (se for
øvrig §7) Saker som ikke er nevnt i sakslisten, kan ikke uten enstemmighet tas opp til
realitetsdrøfting eller avgjørelse. 

§5 styret
Stiftelsens virksomhet ledes av et styre som består av 6 medlemmer og 2 vara.
Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg
eller oppnevnes hvert år. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er
tilstede. Alle saker avgjøres på samme måte som ved årsmøtet (se § 3 siste avsnitt).
Stiftelsen forpliktes ved underskrift av leder eller 2 av styremedlemmene i fellesskap.
Styret kan ansette en bestyrer, som i nødvendig utstrekning kan overlates den daglige ledelse
og ansvar for stiftelsens drift. 
Styret oppnevner kunstnerisk komite, innkjøpskomite og andre komiteer/ utvalg ved behov.


§ 6 revisjon
Til å revidere stiftelsens regnskaper samt kontroll av dets aktiva velger årsmøtet en revisor
med funksjonstid ett år.


§ 7 æresmedlemskap
Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne til æresmedlemmer personer som i særlig grad
har bidratt til kunstens eller foreningens fremme. Årsmøtet kan vedta å delegere beslutningen
til styret. Æresmedlemskapet gis i form av diplom og varig medlemskap i foreningen.
Beslutningen må ha 2/3 flertall.


§ 8 vedtektsendringer
Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må
være sendt inn til styret innen kalenderårets utgang. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall
av avgitte stemmer.


§ 9 oppløsning
Forslag om oppløsning av stiftelsen fremsettes på et årsmøte og avgjøres på det følgende. For
at et forslag om oppløsning skal være vedtatt, kreves 2/3 flertall av de fremmøtte ( se § 3
2ledd). Stiftelsens formue skal i så fall tilfalle Vågan kommune til fremme av kunstneriske
formål i skolen.     

Vedtatt årsmøte 20.04.2017

bottom of page