Vedtekter

 

 

§1 selskapsform og medlemskap

Svolvær kunstforening er en selveiende, ideell stiftelse som er dannet av interesserte enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner.

Stiftelsens økonomi er basert på leieinntekter, offentlige, halvoffentlige og privat støtte samt frivillig medlemskap. Kontingentsatsene fastsettes av årsmøtet. Medlemmene hefter ikke for stiftelsens gjeld.

 

§2 formål

Svolvær kunstforening har til formål å drive et galleri i Svolvær for kunstnere og kunsthåndverkere, samt fremme interesse og forståelse hos publikum for god bildene kunst og kunsthåndverk. Blant annet gjennom utstillinger og lignende.

 

§ 3 årsmøte

Årsmøte er stiftelsens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av april måned. Medlemmene innkalles til årsmøtet av styret med minst tre ukers varsel. 

Alle møtende medlemmer som er innmeldt før 1 april og har betalt årskontingenten, har stemmerett på årsmøtet og er valgbare. Hvert medlem har en stemme. 

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall (se unntak §§ 7 og 9). Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget, unntatt ved valg som i så fall avgjøres ved loddtrekning.

 

§ 4 årsmøtets myndighet og gjøremål

Årsmøtet skal våke over at stiftelsen blir drevet etter sitt formål i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak samt vilkårene for offentlig støtte.

Særlig skal årsmøtet: 

  1. godkjenne årsmeldingen

  2. godkjenne regnskapet for siste kalenderår

  3. godkjenne styrets forslag til budsjett

  4. godkjenne styrets forslag til arbeidsplan

  5. velge styret med vara

  6. velge styrets leder og nestleder

  7. velge revisor  (se § 6)

  8. oppnevne valgkomité på 2 medlemmer med en vara

  9. behandle andre saker som styret legger frem, herunder spørsmålet om kontingent        

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet styret senest 1 april (se for øvrig §7)   Saker som ikke er nevnt i sakslisten, kan ikke uten enstemmighet tas opp til realitetsdrøfting eller avgjørelse. 

§5 styret

Stiftelsens virksomhet ledes av et styre som består av 6 medlemmer og 2 vara.

Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg eller oppnevnes hvert år. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Alle saker avgjøres på samme måte som ved årsmøtet (se § 3 siste avsnitt).

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av leder eller 2 av styremedlemmene i fellesskap.

Styret kan ansette en bestyrer, som i nødvendig utstrekning kan overlates den daglige ledelse og ansvar for stiftelsens drift. 

Styret oppnevner kunstnerisk komite, innkjøpskomite og andre komiteer/ utvalg ved behov.

 

§ 6 revisjon

Til å revidere stiftelsens regnskaper samt kontroll av dets aktiva velger årsmøtet en revisor med funksjonstid ett år.

 

§ 7 æresmedlemskap

Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne til æresmedlemmer personer som i særlig grad har bidratt til kunstens eller foreningens fremme. Årsmøtet kan  vedta å delegere beslutningen til styret.  Æresmedlemskapet gis i form av diplom og varig medlemskap i foreningen. Beslutningen må ha  2/3 flertall.

 

§ 8 vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være sendt inn til styret innen kalenderårets utgang. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

 

§ 9 oppløsning

Forslag om oppløsning av stiftelsen fremsettes på et årsmøte og avgjøres på det følgende. For at et forslag om oppløsning skal være vedtatt, kreves 2/3 flertall av de fremmøtte ( se § 3 2ledd). Stiftelsens formue skal i så fall tilfalle Vågan kommune til fremme av kunstneriske formål i skolen.     

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt  årsmøte 20.04.2017